Spechte

Grünspecht (Picus viridis)
Grünspecht (Picus viridis)
Buntspecht (Dendrocopos major)
Buntspecht (Dendrocopos major)
Grünspecht (Picus viridis)
Grünspecht (Picus viridis)
Grünspecht (Picus viridis)
Grünspecht (Picus viridis)
Mittelspecht (Dendrocopos medius)
Mittelspecht (Dendrocopos medius)

Neu